Giới thiệu sách và quan điểm đấu tranh.

 

Muốn góp phần cho tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước một cách thực tế, mỗi thành phần của xă hội dân sự như cá nhân hoặc tập thể chúng ta cần các yếu tố sau đây:

 

  1. Một quan điểm chính trị nghiêm chỉnh hướng dẫn tác động đấu tranh

 

  1. Một tổ chức gồm những thành viên tư duy và làm việc đúng phương pháp

 

 

  1. Phương tiện tài lực và vật lực

 

Tuy mỗi yếu tố tự nó đă rất nhiêu khê và phức tạp, nhưng tựu trung, tất cả đều bắt đầu bằng quan điểm đấu tranh.

 

Chính v́ thế đấu tranh chính trị, tự cổ chí kim, trong bản chất, luôn là đấu tranh tư tưởng.

 

Ư thức điều này, trong các sách tôi viết có 3 cuốn liên hệ mật thiết với nhau, hầu đưa đến một quan điểm đấu tranh nhất quán.

 

Theo thứ tự thuần lư như sau:

 

1.      “Việt Nam Dân Chủ Tranh Đấu Luận” (Nguyên thủy xuất bản 1998, Ấn bản digital 2015)

 

2.      “Phê B́nh Song Ngữ Toàn Diện Hiến Pháp 2013 của Việt Nam” (2014)

 

 

3.      “Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên” (2012)

 

Sách (1) phê phán lịch sử, nhất là lịch sử cận kim của Việt nam, đánh giá nền văn hóa dân tộc, đem lại một nền tảng lư luận cho tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước, xây dựng cơ sở cho quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Cuối cùng đưa ra chủ trương tranh đấu như sau:

 

  1. Phục hưng văn hóa dân tộc, song hành với

 

  1. Xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên

 

 

  1. Trong tinh thần và bằng những phương tiện hoàn toàn bất bạo động

 

 Sách (2) duyệt xét toàn bộ và chi tiết nội dung của Hiến Pháp 2013, vốn là văn kiện mà TBT Nguyễn Phú Trọng và người CSVN cho là nền tảng tư tưởng của toàn đảng và toàn dân tộc, hầu phủ định toàn diện căn bản luận lư và tính chính danh của trật tự chính trị Mác Lê. Những lập luận tác giả sử dụng căn cứ trên luật hiến pháp hiện hành tại các nước dân chủ pháp trị và những bản giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Sách được viết song ngữ cả Việt lẫn Anh Ngữ để sáng tỏ hơn và hầu rộng đường dư luận với cả quần chúng Tây Phương.

 

Sách (3) phát họa một trật tự chính trị mới, hầu thay thế mô h́nh nhà nước Mác Lê, căn cứ trên quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Sách có mục tiêu hiến định hóa một cách cụ thể những ư niệm chính trị trừu tượng, qua một dự thảo hiến pháp giả định, nhưng có khả năng vận hành trong thực tế.

 

Tác giả chủ trương tri hành hiệp nhất và tư duy phải đưa đến hành động cụ thể, nhất là tư duy chính trị, thay v́ lư thuyết viễn vông vô ích.

 

Tôi hy vọng, qua các sách trên, góp phần nhỏ nhoi của ḿnh vào hành trang tư tưởng cho giới thanh niên trẻ đấu tranh trong nước lẫn hải ngoại, những công dân Việt Nam c̣n quan tâm đến vận mệnh đất nước, những nhân sĩ muốn tham gia đóng góp tài năng cho đất nước, các nhà tranh đấu cho dân chủ và những người cộng sản tiến bộ muốn ḥa ḿnh vào tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước.

 

Các tài liệu này chỉ phát họa những đường nét chính. Muốn đào sâu nội dung các ư niệm, mỗi người sẽ tùy hoàn cảnh cá nhân nghiên cứu sâu xa hơn, từ rừng tư tưởng hiểu biết mênh mông của thời đại tin học.

 

Dĩ nhiên, sự đóng góp của tôi chỉ là một đóng góp nhỏ trong vường hoa tư tưởng muôn màu và quư giá của nhân sĩ đấu tranh trong lẫn ngoài nước. Chắc chắn có nhiều thiếu sót.

 

Xin trân trọng giới thiệu các sách và mong quư bạn lượng thứ nếu có lỗi lầm.

 

Các sách trên đều có thể truy cập online dễ dàng v́ nhiều websites đăng tải. Tuy nhiên quư bạn có thể vào trang nhà của tôi để đọc:

 

www.daotangduc.com

 

Thân kính,

Đào Tăng Dực

Trở lại trang đầu